Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi,put


Osnove bezbednosti saobraćaja i pojmovi

 

Ко врши контролу и регулисање саобраћаја

 

Контролу и непосредно регулисање саобраћаја на путевима врши Министарство унутрашњих послова – Управа саобраћајне полиције и подручне полицијске управе путем овлашћених униформисаних полицијских службеника, док контролу над возачима и возилима могу вршити и полицијски службеници у грађанским оделима.

Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу осим униформисаних полицијских службеника вршити и школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана.

 

 

На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисаље саобраћаја могу вршити униформисани полицијски службеници и овлашћена лица извођача радова или управљача пута.

 

Дужности учесника у саобраћају

Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност.

Лицу које није способно или је ограничено способно за безбедно учешће у саобраћају, односно лицу које се налази у ситуацији у којој му је потребна помоћ, учесник у саобраћају је дужан да пружи помоћ, осим ако тиме себе излаже опасности.

Сваки произвођач возила делова и опреме за возила дужан је да обавља послове тако да возила учествују безбедно у саобраћају на путевима. Делатност одржавања ,поправљања или преправљања возила може да врши правно лице које је добило дозволу од Министарства за трговину и услуге

Сви корисници возила су дужни да обезбеде да њихова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна.

Одговорност

Посебна одговорност је дефинисана за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања у циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за безбедно учешће у саобраћају, унапређивања и учвршћи­вања позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учешће у саобраћају.

¨ породица,

¨ органи и организације надлежни за бригу о деци,

¨ органи и организације надлежни за послове образовања,

¨ органи надлежни за унутрашње послове,

¨ органи надлежни за послове саобраћаја,

¨ органи надлежни за послове здравља,

¨ Агенција за безбедност саобраћаја

¨ органи локалне самоуправе,

¨ предшколске установе, основне и средње школе,

¨ стручне и научне институције које се баве безбедношћу,

¨ средства јавног информисања,

¨ удружења и групе грађана које се баве безбедношhу саобраhаја, бригом о деци и омладини.

Саобраћајна незгода

Саобраћајна незгода је незгода која се догодила на путу или је започета на путу, у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је најмање једно лице погинуло или повређјено, или је настала материјална штета .

 

Законом су дефинисани одређени изрази и појмови који се користе у безбедности саобраћаја.

Изрази употребљени у Закону о безбедности саобраћаја имају следеће значење:

1) саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено у циљу његовог безбедног и несметаног одвијања,

2) пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима,

3) јавни пут је пут од општег значаја који могу да под једнаким условима користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је надлежни орган прогласио као такав,

4) некатегорисани пут је пут који може под једнаким условима да користи већи број корисника,

5) аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,

6) мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,

7) улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља,

8) противпожарни пут је посебно обележени уздужни део око стамбених објеката, гаражних простора, спортских и других пословних објеката на којима је забрањено заустављање и паркирање возила,

9) земљани пут је пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор,

10) коловоз је део пута намењен првенствено за кретање возила,

11) коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру,

12) саобраћајна трака је  уздужни део коловозне траке намењен за саобраћај једне колоне возила,

13) бициклистичка трака је саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала,

14) саобраћајна трака за спора возила је саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила која се крећу брзином мањом од одређене да не би ометала саобраћај других возила,

15) зауставна трака је обележени уздужни део пута намењен искључиво за заустављање возила која се због непредвидивих разлога морају зауставити (неисправност, изненадна неспособност возача за управљање возилом и сл.),

16) саобраћајна трака за укључивање је саобраћајна трака намењена за укључивање возила на пут,

17) саобраћајна трака за искључивање је саобраћајна трака намењена за искључивање возила са пута,

18) саобраћајна трака за возила јавног превоза путника је саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника и која може бити изграђена тако да се по њој могу кретати трамваји,

19) раскрсница је део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу,

20) трамвајска баштица је посебно уређен део пута намењен искључиво за кретање трамваја,

21) тротоар је посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака,

22) паркиралиште је део пута намењен, уређен и означен првенствено за паркирање возила, који се састоји од једног или више паркинг места,

23) паркинг место је означени део паркиралишта искључиво намењен за паркирање једног возила,

24) пешачки прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза,

25) пешачка стаза је пут који је намењен искључиво за кретање пешака,

26) бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала,

27) трг је посебан плато намењен кретању и окупљању пешака који је дефинисан урбанистичким плановима и проглашен од стране органа локалне самоуправе,

28) прелаз пута преко пруге је место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка или трамвајска пруга,

29) пешачко острво је обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе из возила за јавни превоз путника,

30) насеље је изграђен, функционално обједињен простор, који је намењен за живот и рад становника и чије су границе обележене одговарајућим саобраћајним знаком,

31) возило је средство које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за кретање по путу,

32) бицикл је возило са најмање два точка које се покреће снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове,

33) моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора, које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за превоз лица, односно ствари, за обављање радова, односно за вучу прикључног возила, осим шинских возила,

34) мопед је моторно возило са два точка чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm3, или са мотором чија највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW када возило има електрични погон,

35) лаки трицикл је моторно возило са три точка чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, не прелази 50 cm3, или чија највећа ефективна снага мотора не прелази 4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива (није на бензин) или чија највећа трајна номинална снага мотора не прелази 4 kW када возило има електрични погон,

 

36) мотоцикл је моторно возило са два точка или са три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила (мотоцикл са бочним седиштем), чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина мотора када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3, или са мотором чија највећа трајна номинална снага прелази 4 kW када возило има електрични погон,

37) тешки трицикл је моторно возило са три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила, чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина мотора када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин прелази 50 cm3, или чија највећа ефективна снага мотора прелази 4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива (није на бензин)  или чија највећа трајна номинална снага мотора прелази 4 kW када возило има електрични погон,

38) лаки четвороцикл је моторно возило са четири точка, чија маса не прелази 350 kg, што не укључује масу батерија возила са електричним погоном, чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, не прелази 50 cm3, или чија највећа ефективна снага мотора не прелази 4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива (није на бензин) или чија највећа трајна номинална снага мотора не прелази 4 kW када возило има електрични погон,

39) тешки четвороцикл је моторно возило са четири точка, осим лаког четвороцикла, чија маса не прелази 400 kg, односно 550 kg ( od 350 do 550 kg) за теретна возила, што не укључује масу батерија возила са електричним погоном, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора не прелази 15 kW,

40) возило за превоз путника је моторно возило првенствено намењено за превоз лица, чија је маса већа од 400 kg, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора је већа од 15 kW,

41) путничко возило је возило за превоз путника које има највише девет места за седење укључујући и место за седење возача,

42) аутобус је возило за превоз путника које има више од девет места за седење укључујући и место за седење возача,

43) тролејбус је аутобус који се преко проводника напаја електричном енергијом,

44) теретно возило је моторно возило са најмање четири точка, које је намењено за превоз терета, односно вршење рада на начин да се возилом не може превозити никакав други терет, односно вучу прикључних возила, чија је маса већа од 550 kg, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора је већа од 15 kW,

45) скуп возила је састав вучног возила и прикључног, односно прикључних возила, који у саобраћају на путу учествује као једна целина,

46) туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, намењен за превоз путника у парковима, хотелско-туристичким и сличним насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се саобраћај обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 25 km/h,

47) радна машина је моторно возило које је првенствено намењено за извођење одређених радова (комбајн, ваљак, грејдер, утоваривач, ровокопач, булдожер, виљушкар и сл.) и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 45 km/h,

48) трактор је моторно возило које има најмање две осовине и које је првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова и за вучу прикључних возила за трактор,

49) мотокултиватор је моторно возило које се састоји из погонско-управљачког и товарног дела, који су конструктивно раздвојиви, а у саобраћају на путу учествују искључиво као једна целина, чији погонски део према конструкцији, уређајима, склоповима и опреми је намењен и оспособљен за гурање, вучење, ношење или погон изменљивих прикључака за извођење пољопривредних радова, чија највећа конструкцијска брзина није већа од 30 km/h и чија снага мотора није већа од 12 kW,

50) прикључно возило је возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова,

51) прикључно возило за трактор је прикључно возило које је намењено да буде вучено искључиво од стране трактора,

52) прикључак за извођење радова је изменљиво оруђе које служи обављању пољопривредних, шумских или других радова, и које се у сврху извођења радова поставља или прикључује на моторно возило,

53) запрежно возило је возило које је намењено и оспособљено да га вуче упрегнута животиња,

54) трамвај је шинско возило намењено првенствено за превоз путника, које се креће по шинама, и које је ради напајања електричном енергијом повезано на електрични вод,

55) војно возило је свако борбено и неборбено возило и друго возило које је регистровано по посебним прописима министарства надлежног за послове одбране, као и свако друго прописно обележено возило док се, по основу извршавања материјалне обавезе, налази на коришћењу у јединицама и установама министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије,

56) регистровано возило је возило које је уписано у јединствени регистар возила и за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,

57) маса празног возила је маса коју декларише произвођач возила и која подразумева масу неоптерећеног возила са каросеријом (надградњом), односно шасије са кабином уколико произвођач не уграђује каросерију (надградњу), најмање 90% горива, пуним резервоарима за техничке течности, сталним теретом (трајно уграђени уређаји и опрема на возилу нпр. кран, дизалица и др), резервним точком (уколико постоји) и припадајућим алатом,

57а) маса возила је маса возила спремног за вожњу коју декларише произвођач возила и која подразумева:

– масу празног возила,

– масу возача од 75 кг за сва возила изузев возила на два и три точка,

– у случају аутобуса, масу другог члана посаде од 75 кг, ако за њега постоји седиште у возилу,

– у случају вучног возила изузев возила врсте М1, масу вучног уређаја уколико постоји.

58) носивост возила је  разлика највеће дозвољене масе возила и масе возила,

59) највећа дозвољена маса возила је маса коју декларише произвођач возила,

60) укупна маса возила је маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет),

61) највећа дозвољена укупна маса возила, односно скупа возила је највећа маса оптерећеног возила, односно скупа возила, који је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену,

62) највећа дозвољена маса скупа возила је збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила,

63) укупна маса скупа возила је маса оптерећеног скупа возила (лица и терет),

64) осовинско оптерећење је део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила,

64а) највеће дозвољено осовинско оптерећење произвођача возила је највеће оптерећење које осовина возила преноси на хоризонталну подлогу према декларацији произвођача у стању мировања,

65) преправка возила је промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила,

66) поправка возила је довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање,

67) учесник у саобраћају је лице које на било који начин учествује у саобраћају,

68) возач је лице које на путу управља возилом,

69) пешак је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора или лице које клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл,

70) средња (просечна) брзина кретања возила, на одређеној деоници пута, представља количник између дужине те деонице и времена за које возило ту дужину пређе

71) заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до три минута, при чему возач не напушта возило, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај,

72) паркирање возила је сваки прекид кретања возила, осим прекида ради поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај, које се не сматра заустављањем,

73) мимоилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера,

74) претицање је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру,

75) обилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу,

76) пропуштање је радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта,

77) колона возила је низ од најмање три возила која су заустављена или се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру, чији је начин кретања међусобно условљен и између којих не може без ометања ући друго возило,

78) видљивост је одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз,

79) прегледност је одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу,

80) услови смањене видљивости су услови у којима је видљивост мања од 200 m на путу изван насеља, односно 100 m на путу у насељу,

81) светлоодбојни прслук је прслук који рефлектује светлост,

82) саобраћајна незгода је незгода која се догодила на путу или је започета на путу, у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је најмање једно лице погинуло или повређено или је настала материјална штета,

83) европски извештај о саобраћајној незгоди је прописани образац који учесници у саобраћајној незгоди попуњавају након саобраћајне незгоде са мањом материјалном штетом,

84) инструктор вожње је возач моторног возила који је овлашћен да обавља практичну обуку кандидата за возача,

85) испитивач је лице које у испитној комисији за возачки испит утврђује да ли је кандидат стекао потребна знања и вештине за самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу,

86) одстојање је најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката,

87) растојање је најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака возила, лица, односно објеката,

88) возило од историјског значаја (олдтајмер) је моторно или прикључно возило које представља материјални споменик техничке културе, традиције и друштвеног наслеђа,

89) одбачено возило је видно запуштено возило паркирано на путу, које није уписано у јединствени регистар возила, односно којем је истекла важност регистрационе налепнице дуже од шест месеци,

90) место за седење је седиште или простор без седишта са доступним елементима за монтажу седишта или простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева, при чему се доступним елементима за монтажу седишта и прикључцима сигурносних појасева сматрају они елементи и прикључци који нису механички онеспособљени,

91) саобраћајна сигнализација је систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и вођење саобраћаја,

92) саобраћајни знак је знак којим се употребом графичких или светлосних или бројчаних или словних ознака или других симбола, учесници у саобраћају упозоравају на опасности на путу, стављају им се до знања ограничење, забране и обавезе, односно дају обавештења потребна за безбедно кретање по путу,

93) саобраћајна дозвола је јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице,

94) регистарска таблица је ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила,

95) регистрациона налепница је ознака којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року,

96) возачка дозвола је јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време,

97) дозвола (лиценца) за инструктора или предавача или испитивача је јавна исправа (решење) која лицима даје право да врше практичну обуку или обављају теоретску наставу или послове испитивача на одређено време,

98) дозвола (лиценца) за контролора техничког прегледа је јавна исправа (решење) која лицима даје право да обављају технички преглед возила на одређено време,

99) “психоактивна супстанца” је врста дроге, лека на коме је назначено да се не сме употребљавати пре и за време вожње, као и друга хемијска материја која може утицати на психофизичку способност учесника у саобраћају (осим алкохола),

100) “дневно време управљања” је укупно време управљања возилом између два дневна одмора или између дневног и недељног одмора,

101) “дневни одмор” је непрекидни временски период током кога возач слободно располаже својим временом и може бити пуни дневни одмор, када траје најмање 11 сати или скраћени дневни одмор, када траје најмање девет сати, а мање од 11 сати,

102) “недеља” је временски период између понедељка у 00:00 сати и недеље у 24:00 сата,

103) “недељни одмор” је непрекидни временски период током кога возач слободно располаже својим временом и може бити пуни недељни одмор, када траје најмање 45 сати или скраћени недељни одмор, када траје најмање 24 сата, а мање од 45 сати.

 

ПУТ

 

ПУТ је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и другим прописима,

 

  • АУТОПУТ је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,
  • МОТОПУТ је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,

 

 

1. пут

2. коловоз

3. коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру

4. саобраћајна трака је обележени уздужни део коловозне траке намењен за саобраћај једне колоне возила,

5. бициклистичка стаза или трака је саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала,

6. тротоар или пешачка стаза

 

    • 1 – коловоз 
    • 2 и 3 –  саобраћајна трака

 

1 и 2 – саобраћајна трака

3 – бициклистичка трака – бицикли, мопеди и лаки трицикли

4 – тротоар

1 – коловоз

2 и 3 – коловозна трака

4, 5, 6, 7 – саобраћајна трака

 

 

1 – трака за укључивање

4 – трака за искључивање

 

 

    • 2 – бициклистичка стаза – бицикли

3 – пешачка стаза

 

4.Саобраћајна трака за спора возила

Од знака почиње Насеље

 

Од знака се завршава Насеље

 

“зона у којој је ограничена брзина” ) означава подручје, односно зону којом се возила не смеју кретати брзином (30 km/h) већом од означене на знаку;

 

“пешачка зона” означава подручје намењено искључиво за кретање пешака, а забрањено је кретање возила (уколико је возилима дозвољено кретање морају се кретати брзином хода пешака )

 

“zona usporenog saobraćaja”- označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja. To je deo puta, ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste i pešaci vozila. Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, najveća dozvoljena brzina je 10 km

 

“zona škole” označava mesto od kojeg počinje zona škole. To je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena je do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7 do 21 h osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Забрањено је угрожавање животне средине

Возило у саобраћају не сме да проузрокује прекомерну буку

Возач моторног возила је дужан да искључи мотор:

* на захтев полицајца или другог службеног лица,

* када је то одређено саобраћајном сигнализацијом,

* када је возило заустављено у тунелу дуже од једног минута,

* када возило стоји дуже од три минута

Elektronski vodič

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *