Vozači


ВОЗАЧИ

 

 

За време практичне обуке кандидат за возача код себе мора имати и ставити на увид доказ о здравственој способности за возача, потврду о положеном теоријском испиту, личну карту, односно други документ са фотографијом уколико због старости не испуњава услов за издавање личне карте.
Моторним возилом, односно скупом возила може самостално да управља возач који испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којим управља.

Возачку дозволу може добити лице које је навршило:

  •  1) 15 година за категорију М,
  •  2) 16 година за категорију F,
  •  3) 16 година за категорије АМ и А1,
  •  4) 18 година за категорију А2,
  •  5) 18 година за категорије B, B1 и BЕ,
  •  6) 18 година за категорије C1 и C1Е,
  •  7) 21 годину за категорије C, CЕ, D1, D1Е,
  •  8) 24 године за категорије D и DЕ,
  •  9) 24 године за категорију А, осим за лица која возачку дозволу за категорију А2 поседују најмање две године.

Возачку дозволу за категорије BЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за категорију B.
Возачку дозволу за категорије C1Е могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за категорије C1.

 

Пробна возачка дозвола

Пробна возачка дозвола издаје се лицу које први пут положи возачки испит за управљање моторним возилима категорија А1, А2, А, Б1 и Б са роком важења:

1) две године – лицима која су положила возачки испит са навршених 19 година живота,

2) до навршене 21. године живота – лицима која су положила возачки испит пре навршене 19. године живота.

 

Возач који има пробну возачку дозволу не сме да:

1) управља возилом брзином већом од:

– на аутопуту 110 км/х,

– на мотопуту 90 км/х,

– на осталим путевима брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће,

2) отпочне и управља моторним возилом уколико има у организму алкохола односно психоактивних супстанци,

3) управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 06,00 часова,

4) за време вожње користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију, односно опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку,

5) управља возилом категорије Б чија снага мотора прелази 80 кW, осим ако је под надзором члана породице, који се налази у том возилу и који има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије Б у трајању од најмање пет година.

Возач који има пробну возачку дозволу за управљање возилом категорије Б, док не наврши 18 година живота, не сме да управља возилом без надзора лица које се налази у том возилу и које има важећу возачку дозволу за управљање возилом категорије Б у трајању од најмање пет година.

Возач из става 6. овог члана може превозити највише три лица, укључујући и лице које врши надзор.

Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком “П”, која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.

Издавање возачке дозволе

 

 

Нико не може у исто време користити две возачке дозволе издате од стране две државе.
Возач не сме користити образац возачке дозволе чији је нестанак пријавио надлежном органу.
Возач моторног возила који промени пребивалиште обавезан је да се, у року од 30 дана од дана промене пребивалишта, пријави органу унутрашњих послова на територији на којој има ново пребивалиште, ради уписа у евиденцију возача.
Када управља моторним возилом, односно скупом возила возач мора имати код себе возачку, односно пробну дозволу и дужан је да, на захтев овлашћеног лица, дозволу да на увид.
Возач је дужан да приликом управљања возилом на путу користи помагала која су уписана у возачку, односно пробну дозволу.

 

Одузимање возачке дозволе

 

Возач је дужан да возилом у саобраћају управља савесно и на прописан начин.
Сматраће се да возач који има пробну возачку дозволу не управља возилом савесно и на прописан начин ако има 9 или више казнених поена.
Територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији одузеће возачку дозволу возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин.
Сматра се да возач не управља возилом савесно и на прописан начин ако је испуњен најмање један од услова:
1)  има 18 или више казнених поена,
2) уколико је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
3) уколико је више од једном у року од пет година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
4) уколико је више од једном у року од три године правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
Казнени поени који су возачу изречени за време поседовања пробне возачке дозволе важе и након стицања возачке дозволе до њиховог брисања у складу са одредбама овог закона.
Казнени поени се бришу након истека 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају.

 

Међународна возачка дозвола.

 

Возачу коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилом издаће се на његов захтев међународна возачка дозвола.
У међународну возачку дозволу мора бити уписано свако важеће ограничење и мера забране управљања моторним возилом.
Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији не сме се користити за управљање моторним возилима на територији Републике Србије.
Међународну возачку дозволу издаје правно лице коме је то поверено на основу посебног закона.

 

Здравствени услови за добијање возачке дозволе

 

Здравствена способност за возача моторних возила, односно скупова возила, инструктора вожње и возаче трамваја утврђује се лекарским прегледом.
Здравствена способност се доказује лекарским уверењем.
Лекарско уверење мора да има кандидат за возача у време практичне обуке, када полаже практични део возачког испита и при подношењу захтева за издавање возачке или пробне возачке дозволе.

Лекарском прегледу морају да се подвргавају сваке три године возачи којима је то основно занимање (јавни превоз).

На контролни здравствени преглед упутиће се возач за кога се посумња да због психофизичких недостатака и сметњи није у стању безбедно да управља возилом.

 

Возачке дозволе за категорије моторних возила

 

Возачка дозвола издаје се за управљање моторним возилима, односно скуповима возила следећих категорија:

1) АМ – Мопеди, лаки трицикли или лаки четвороцикли,
2) А1 – Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа 125 cm3 и снаге мотора до 11 kW чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 kW/kg и тешки трицикли чија снага мотора не прелази 15 kW,
3) А2 – Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35 kW и чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,2 kW/kg,
4) А – Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 kW,
5) B1 – Тешки четвороцикли,
6) B – Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, F и М, чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg и која немају више од осам места за седење не рачунајући седиште за возача,
7) BЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији В, највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 kg, а није већа од 3.500 kg,
8) C1 – Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, F, М, В, D и D1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, а није већа од 7.500 kg,
9) C1Е – Скуп возила чије вучно возило спада у категорију C1, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 750 kg и највећа дозвољена маса скупа не прелази 12.000 kg, као и скуп возила чије вучно возило спада у категорију В, а највећа дозвољена маса прикључног возила прелази 3.500 kg и највећа дозвољена маса скупа возила не прелази 12.000 kg,
10) C – Моторна возила, осим категорије А, А1, А2, АМ, F, М, В, D и D1, чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg,
11) CЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији C, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 kg,
12) D1 – Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам, а највише 16 седишта и чија максимална дужина не прелази осам метара,
13) D1Е – Скуп возила чије вучно возило припада категорији D1, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 kg,
14) D – Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од осам седишта,
15) DЕ – Скуп возила чије вучно возило припада категорији D, а највећа дозвољена маса прикључног возила је већа од 750 kg,
16) F – Трактори са или без прикључних возила и радне машине,
17) М – Мотокултиватор.

Возач возила B категорије има право да управља и лаким трициклима и лаким четвороциклима, тешким трициклима чија снага мотора није већа од 15 kW и тешким четвороциклима, као и тешким трициклима чија снага мотора је већа од 15 kW када напуни 21 годину.(теретним и путничким возилима до 3500кг)

Возач возила В1 категорије има право да управља и лаким трициклима, тешким трициклима чија снага мотора није већа од 15 kW, лаким и тешким четвороциклима.

Трактором и радном машином може управљати само возач који има возачку дозволу за возила категорије F.

Возачи категорија B, C, C1, D и D1 могу да управљају тим возилима и када им је придодато прикључно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 750 kg.
 Мотокултиватором може управљати возач који има возачку дозволу за управљање возилом било које категорије.

 

Психофизички услови за управљање возилом

 

Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом, не сме да управља возилом у саобраћају.

Возач не сме да управља возилом у саобраћају на путу нити да почне да управља возилом ако је под дејством алкохола и /или психоактивних супстанци.
Под дејством алкохола је возач, односно лице за које се анализом одговарајућег узорка крви утврди садржај алкохола већи од 0,20 mg/ml или ако је присуство алкохола у организму утврђено одговарајућим средствима или апаратима за мерење алкохолисаности (алкометром и др.), што одговара садржини алкохола у крви већој од 0,20 mg/ml.

Изузетак су следећи возачи(они не смеју да имају алкохол у крви):

v возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg,
2) возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари,
3) возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз,
4) возач возила категорије А1, А2, АМ и А,
5) инструктор вожње,
6) кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног дела возачког испита,
7) возач са пробном возачком дозволом,
8) лице које надзире возача са пробном возачком дозволом,
9) испитивач на практичном делу возачког испита,
10) возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом.

Према утврђеном садржају алкохола у крви степени алкохолисаности возача, инструктора вожње и кандидата за возача су:

1) до 0,20 мг/мл – блага алкохолисаност,

2) више од 0,20 мг/мл до 0,50 мг/мл – умерена алкохолисаност,

3) више од 0,50 мг/мл до 0,80 мг/мл – средња алкохолисаност,

4) више од 0,80 мг/мл до 1,20 мг/мл – висока алкохолисаност,

5) више од 1,20 мг/мл до 1,60 мг/мл – тешка алкохолисаност,

6) више од 1,60 мг/мл до 2,00 мг/мл – веома тешка алкохолисаност,

7) више од 2,00 мг/мл – потпуна алкохолисаност.

Под дејством психоактивних супстанци је лице за које се испитивањем помоћу одговарајућих средстава и метода (тест за утврђивање присуства психоактивних супстанци и др.) утврди присуство ових супстанци у организму.

Возач је неспособан за безбедно управљање возилом када се стручним прегледом утврди да је у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом.
Сматраће се да возач управља возилом у саобраћају када је покренуо возило са места на путу.

Elektronski vodič

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *