Vozila ,tehnički uslovi za vozila


РЕГИСТРАЦИЈА МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

За регистровано возило издаје се саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница. Моторно и прикључно возило не сме да учествује у саобраћају на путу након истека рока важења регистрационе налепнице

Изузетно у саобраћају на путу може да учествује регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.(са роком важења најдуже 15 дана).

Возач коме су издате регистарске таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу, мора означити, на прописан начин, возило тим таблицама и мора имати код себе потврду коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица, као и да се креће релацијом и у време означено у потврди.

Не морају се регистровати: (За возила  издају се таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу ).

•1) моторна и прикључна возила која су преправљена или поправљена, којима се обавља пробна вожња ради испитивања или приказивања својства,

•2) новопроизведена возила која се крећу од произвођача до складишта,

•3) возила која се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,

•4) ради спровођења прописаног царинског поступка.

• Власник, односно корисник регистрованог возила, ако у року од 60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан је да врати регистарске таблице органу који је исте издао.
• Власник, односно корисник возила дужан је да у року од 15 дана одјави возило ако је уништено или отписано или да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу.
• Правно лице, предузетник, односно физичко лице које није власник возила, не сме у саобраћају на путу користити возило које је предмет финансијског лизинга, односно закупа, пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу у складу са одредбама
• У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан да одмах о томе обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.
• Свако поједино возило једнозначно је одређено идентификацио­ном ознаком возила, коју одређује произвођач возила.

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА

• Ради утврђивања техничке исправности моторних и прикључних возила врши се технички преглед тих возила.
• На техничком прегледу се утврђује да ли је моторно, односно прикључно возило технички исправно и да ли испуњава друге техничке прописе и услове за учешће у саобраћају.
• Технички прегледи возила могу бити: редовни, ванредни и контролни.
• Лице које је довезло возило на редовни или ванредни технички преглед контролору техничког прегледа даје на увид,саобраћајну дозволу и своју личну карту
• Приликом вршења техничког прегледа возило се фотографише

 Редовни технички прегледи возила

Редовни технички прегледи су годишњи и шестомесечни.
• Возило које је регистровано у Републици Србији, а није одјављено, при вршењу редовног техничког прегледа,мора имати све прописане регистарске таблице, постављене на предвиђеним местима
• Редовни технички преглед путничког возила траје најмање 30 минута
Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице као и издавања посебне налепнице о редовном техничком прегледу трактора, прикључних возила за трактор и мотокултиватора
• Овај технички преглед се може извршити до 30 дана пре подношења захтева за регистрацију, односно након истека рока важења саобраћајне дозволе.
Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице. Редовни шестомесечни технички преглед се може обавити најраније 15 дана пре истека напред наведеног рока.
Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати:
1) моторна и прикључна возила којима се обавља јавни превоз,
• 2) аутобуси,
• 3) моторна и прикључна возила за превоз опасних материја,
• 4) моторна и прикључна возила која се користе за обуку кандидата за возаче,
• 5) моторна возила која имају уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова (возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза),
• 6) моторна и прикључна возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg,
• 7) моторно, односно прикључно возило за изнајмљивање без возача (rent-a-car),

Контролни технички прегледи возила

• Контролни технички преглед се врши по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај, ради контроле техничке исправности возила.
• На контролни технички преглед може се упутити само возило које је у возном стању, односно возило код којег у саобраћајној незгоди није дошло до механичких оштећења уређаја и склопова од пресудног значаја за безбедно управљање возилом. Трошкове контролног техничког прегледа, у случају да је на контролном техничком прегледу утврђено да је возило неисправно, сноси власник возила или корисник возила, а у случају да је на контролном техничком прегледу утврђено да је возило исправно, орган чије је службено лице наложило контролни технички преглед.

Ванредни технички прегледи возила

• Ванредни технички преглед обавља се након поправке и пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању, као и возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу.
• Трошкове ванредног техничког прегледа сноси власник, односно корисник возила.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

• Услови које возила морају испуњавати у саобраћају на путу у погледу димензија,техничких услова и уређаја прописани су:
Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

ДИМЕНЗИЈЕ И МАСЕ ВОЗИЛА

Највећа дозвољена дужина возила, износи:
• 1) за моторно возило (до 3500кг), осим аутобуса и возила врсте (мопед……) – 12,00 m;
• Највећа дозвољена дужина скупа возила износи:
• 1) за вучно (путничко) возило са приколицом – 18,75 m;
• Највећа дозвољена толеранција у дужини возила износи 0,5% од прописаних вредности

Ширина висина возила

• Највећа дозвољена ширина возила износи 2,55 m
• Највећа дозвољена висина возила износи – 4,0 m

Маса моторног возила

• Највећа дозвољена укупна маса моторног возила и скупа возила износи 40 t.
• Укупна маса моторног возила или приколица не сме да прелази вредност највеће дозвољене масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног возила или приколица. Укупна маса скупа возила не сме да буде већа од највеће дозвољене масе скупа возила која је декларисана на произвођачким таблицама скупа возила. Уколико овај податак није познат, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од 50 %.
Осовинско оптерећење возила не сме да прелази вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу.

Уређаји за заустављање возила – кочни систем

• Уређај за заустављање мора да омогући возачу да на безбедан, брз и ефикасан начин прогресивно смањује брзину кретања возила, или да заустави возило или да задржи возило у месту ако је оно већ заустављено, без обзира на брзину којом се оно креће и оптерећење возила ако је оно у декларисаним границама, а на путу са уздужним нагибом на коме је предвиђено кретање тог возила.
• Систем за кочење остварује следеће функције, под условима предвиђеним у овом правилнику, и то:
• 1) радно кочење;
• 2) помоћно кочење;
• 3) паркирно кочење;

• Против блокирајући систем ( ABS) део је радног кочења који аутоматски регулише проклизавање точкова, у правцу обртања, за време кочења. У случају отказа ABS, радно кочење мора обезбедити прописане функције и задовољити прописане нормативе кочења.
Контрола исправности ABS мора бити обезбеђена путем оптичког индикатора који мора бити у видном пољу возача.
• Моторно возило, са ABS, које је предвиђено да вуче прикључно возило мора да буде опремљено и оптичким индикатором, који се налази у видном пољу возача за контролу исправности система ABS прикључног возила.
• Прикључно возила чија највећа дозвољена маса не прелази 0,75т не морају имати радно и паркирно кочење
• Прикључно возила чија највећа дозвољена маса прелази 0,75т,али не прелази 3,5т могу имати радно кочење са инерционом командом
Радно кочење код аутобуса,теретних возила,путничких,мопеда ……….. мора дејстовати на све точкове

Светлосно и светлосно сигнални уређаји

• Под светлосно и светлосно сигналним уређајима на моторним и прикључним возилима односно светлима, у смислу овог правилника, подразумевају се:
• 1) уређаји за осветљавање пута;
• 2) уређаји за означавање возила;
• 3) уређаји за давање светлосних знакова.
• Светлосно и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не смеју давати светлост црвене боје видљиву са предње стране возила нити светлост беле боје од светала и рефлектујућих материја постављених на задњој страни возила, односно видљивих са задње стране возила.
• Одредба члана не односи се на светла за осветљавање пута при вожњи уназад, покретно светло за истраживање (рефлектор), светла за осветљавање задње регистарске таблице и регистарску таблицу са белом рефлектујућом материјом, контурне ознаке, као и на црвено трепћуће светло на возилима под пратњом.
Истоветни светлосно и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова, морају бити постављени у истој хоризонталној равни и симетрично у односу на уздужну вертикалну раван возила и морају бити исте величине и боје и дејствовати истовремено уједначеним светлосним интензитетом.
Уређаји за осветљавање пута

Под уређајима за осветљавање пута на моторним и прикључним возилима, у смислу овог правилника, подразумевају се:
• 1) главни фарови;
• 2) светла за маглу;
• 3) дневно светло;
• 4) светла за вожњу уназад;
• 5) фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови;
• 6) покретни фар (рефлектор).

• Главни фарови на моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m морају бити уграђени и изведени као два или четири главна фара, од којих два за кратко светло. Главни фарови на моторним возилима на два точка и моторним возилима на три точка, која нису шира од 1,3 m, као и на инвалидским моторним колицима, морају бити уграђени и изведени као један главни фар или два главна фара, од којих један за кратко светло.
• Једно или више симетрично постављених светала за осветљавање пута на бициклима и мопедима морају бити изведена и причвршћена на предњој страни возила. Мотоцикли с три точка и четвороцикли који су шири од 1,3 m морају имати два светла за осветљавање пута симетрично распоређена према уздужној вертикалној равни возила.
• Светла за осветљавање пута на моторним возилима која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 30 km/h, на запрежном возилу и на туристичком возу могу бити уграђена и изведена само као кратка светла.
Светлост главних фарова мора бити беле боје
• У главне фарове могу бити уграђена предња позициона светла.
• Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, мора аутоматски да светли контролна плава лампа на контролној табли возила.
• У случају да су возила за превоз путника и возила за превоз терета опремљена кратким светлима са гасним извором светлости обавезан део главних фарова кратког светла је и уређај за чишћење фарова.
• возила за превоз путника и возила за превоз терета морају имати уређај за нивелацију снопа главних светала у складу са једнообразним техничким условима. Овај уређај може бити са ручним или аутоматским подешавањем. У случају да је возило опремљено кратким светлима са гасним извором светлости овај уређај мора бити аутоматски.
• Светлосни сноп кратког светла, осим трактора, мора бити у стању да осветли најмање 40 m, а највише 80 m пута, а светлосни сноп дугог светла – најмање 100 m пута испред возила ноћу, при нормалној видљивости, и то при равномерно оптерећеном моторном возилу на хоризонталној површини
• Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као десносмерни асиметрични.
• Светла за маглу на моторном возилу морају бити изведени и подешени тако да осветљени део равног пута испред возила није дужи од 35 m. Светлосни сноп фарова за маглу мора бити у складу са једнообразним техничким условима.
• Кратко светло на бициклу или мопеду мора бити изведено и подешено тако да осветљени део равног пута није дужи од 50 m ни краћи од 10 m.
• Светла на запрежном возилу и мотокултиватору морају бити изведена тако да се светлост коју она дају, ноћу при доброј видљивости, може видети на удаљености од најмање 150 m.

• Светла за вожњу уназад на моторним возилима, морају бити уграђена и изведена тако да дају светлост беле боје, према једнообразним техничким условима.
Светла за маглу на моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m могу бити уграђени и изведени као два светла за маглу, а на мотоциклима као један или два симетрично постављена светла за маглу, тако да дају светлост беле или жуте боје.
• Светла за маглу не смеју се постављати на висину већу од висине на којој су постављени фарови кратког светла.
• Светло за маглу мора бити повезано тако да се може укључити независно од дугих (кратких) светала возила.
• Светла за маглу могу бити повезани са системом за динамичко осветљавање пута при скретању, при чему се аутоматски активира само једно од светала.
• Светло за маглу мора имати посебан прекидач.
Фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови, могу бити уграђени и изведени на возилу тако да дају светлост беле боје и да не ометају остале учеснике у саобраћају.
• Возила која имају додатне фарове и светла која су уграђена ван простора предвиђених овим правилником (додатни фарови на крову и сл.) морају поседовати покривку за ове фарове и светла.

• Покретни фар (рефлектор) сме се поставити само на возилу органа унутрашњих послова, возилу намењеном за хитну медицинску помоћ, возилу саобраћајне инспекције, ватрогасном возилу, возилу намењеном за одржавање путева и инсталација, као и на возилу намењеном за пружање помоћи на путу, и мора бити уграђен и изведен тако да даје светлост беле или жуте боје и да се може укључити само ако су укључена и позициона светла.

Уређаји за означавање возила

Под уређајима за означавање моторних и прикључних возила, у смислу овог правилника, подразумевају се:

• 1) предња позициона светла;
• 2) задња позициона светла;
• 3) задње светло за маглу;
• 4) паркирна светла;
• 5) габаритна светла;
• 6) светла задње регистарске таблице;
• 7) ротациона и трепћућа светла;
• 8) катадиоптери;
• 9) светла за означавање возила посебних намена (такси, јавни градски превоз, обука возача, возила путне помоћи и сл.);
• 10) ознаке дугих, тешких и спорих возила као и рефлективне површине за означавање контуре возила и рефлективни рекламни натписи.

Предња позициона светла и задња позициона светла

Предња позициона светла на моторном возилу на четири или више точкова и моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m, као и на прикључном возилу ширине преко 1,6 m, морају бити уграђена и изведена као два предња позициона светла, а на моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m као једно предње позиционо светло тако да дају светлост беле боје.
• Ако је уграђено једно предње позиционо светло, оно мора бити постављено у уздужној средњој равни возила.
Задња позициона светла на моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и на прикључном возилу морају бити уграђена и изведена као два задња позициона светла, а на моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m као једно или два задња позициона светла тако да дају светлост црвене боје.
• Ако је уграђено једно задње позиционо светло, оно мора бити постављено у уздужној средњој равни возила,
Габаритна светла

• Моторна и прикључна возила која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, чија ширина износи више од 2,1 m морају имати габаритна светла.
• Габаритна светла могу бити постављена и на возилима чија ширина износи од 1,8 m до 2,1 m.
• Габаритна светла морају бити уграђена и изведена на следећи начин, и то тако да се:
• 1) на предњем горњем делу возила постављају два светла која дају светлост беле боје усмерену унапред;
• 2) на задњем горњем делу возила , осим на вучном возилу које је намењено за вучу полуприколице, постављају два светла која дају светлост црвене боје усмерену уназад;

Светло задње регистарске таблице

• Светло задње регистарске таблице, мора бити уграђено и изведено тако да даје светлост беле боје и да се по таблици распростире равномерно, без тамних или изразито светлих места осим на лаким четвороциклима и четвороциклима.
• Светлост која се одбија од регистарске таблице не сме да бљешти, а извор светлости не сме да буде непосредно видљив за учеснике у саобраћају који се крећу иза возила.
• Светлост која осветљава задњу регистарску таблицу мора бити таква да је ноћу, при доброј видљивости, могуће читати ознаке и бројеве на таблици са удаљености од најмање 20 m.
• Светло задње регистарске таблице мора бити повезано на исти прекидач којим се укључују и позициона светла.

Катадиоптери

Катадиоптери на моторним возилима на четири или више точкова и моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m морају бити уграђени и изведени као два задња катадиоптера црвене боје, а на моторним возилима на два точка и моторним возилима на три точка која нису шира од 1,3 m – као један задњи катадиоптер црвене боје и не смеју бити троугластог облика.
• Један или два, симетрично распоређена према уздужној вертикалној равни возила, не троугласта катадиоптера црвене боје морају бити уграђена и изведена на задњој страни мопеда, мотоцикла, мотоцикла с три точка и четвороцикла, а по један катадиоптер жуте или наранџасте боје на свакој страни педале (с предње и задње стране) за мопеде са педалама.
• Мотоцикли с три точка и четвороцикли шири од 1 m морају имати два не троугласта катадиоптера црвене боје, симетрично распоређена према уздужној вертикалној равни возила, максимално удаљена од бочне ивице возила 0,4 m
Два предња бела катадиоптера на прикључном возилу и моторном возилу са скривајућим фаровима морају бити уграђена и изведена тако да не смеју бити троугластог облика. Сва остала возила могу имати предње катадиоптере.
• Два задња црвена катадиоптера на прикључном возилу морају бити уграђена и изведена у облику равностраног троугла, са врхом окренутим навише и страницом величине најмање 0,15 m.

Означавање дугих,тешких и спорих возила

ТЕШКА ВОЗИЛА

ДУГА ВОЗИЛА

СПОРА ВОЗИЛА

Табла за означавање спорих возила поставља се увек на задњу страну спорог возила и то тако да је врх засеченог троугла окренут на горе, док му је основица паралелна са површином коловоза. Табла се поставља централно тако да је на половини ширине задње стране возила.
Ознаке спорих возила обавезне су за возила чија највећа брзина не прелази 30 km/h

Уређаји за давање светлосних знакова

Под уређајима за давање светлосних знакова, подразумевају се:
• 1) стоп светла;
• 2) показивачи правца;
• 3) уређај за истовремено укључивање свих показивача правца;
• 4) светлосни знак упозорења.

СТОП СВЕТЛА

Стоп светла на моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и на прикључном возилу морају бити уграђена и изведена као најмање два стоп светла на задњој страни возила, а на моторном возилу на два точка и моторном возилу на три точка која нису шира од 1,3 m и лаком четвороциклу и четвороциклу као најмање једно стоп светло на задњој страни возила тако да дају светлост црвене боје.
• Путничко возило први пут регистрована у Републици Србији након 1. марта 2011. године морају имати уграђено треће стоп светло на средњој уздужној равни возила.
• Моторна возила која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од 25 km/h не морају имати стоп светло.
• Стоп светла морају бити повезана тако да се укључују при употреби радне кочнице возила. При интензивном кочењу стоп светла могу имати уграђен трепћући ефекат у складу са једнообразним техничким условима.

ПОКАЗИВАЧИ ПРАВЦА

• Контрола функционисања показивача правца мора бити обезбеђена путем оптичке или звучне контролне направе.
• Возила за превоз путника и возила за превоз терета први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, морају обавезно имати контролу функционисања рада показивача праваца и путем оптичке и звучне контролне направе у складу са једнообразним техничким условима
• Уређај за истовремено укључивање свих показивача правца на моторним возилима из овог члана мора бити уграђен и изведен тако да се може укључити посебним прекидачем, а контрола функционисања мора се обезбедити путем црвене контролне лампе која је у видном пољу возача.

Уређаји који омогућавају нормалну видљивост

Под уређајима на возилима који омогућавају нормалну видљивост у саобраћају на путу, подразумевају се:
• 1) ветробран и спољна прозорска окна кабине и каросерије;
• 2) уређај за брисање ветробрана (брисач ветробрана);
• 3) уређај за квашење спољне стране ветробрана (перач ветробрана);
• 4) огледало које возачу омогућава осматрање пута и саобраћаја ( возачко огледало).

Ветробран и спољна прозорска окна кабине и каросерије;

Ветробран се не сме накнадно затамњивати. Бочна окна у равни возача могу бити накнадно затамњена тако да укупна вредност пригушења светла не прелази 30%. Остала стакла на возилу могу бити накнадно затамњена без ограничења укупне вредности пригушења светла при чему на возилу морају бити уграђена два бочна ретровизора.

Возачка огледала

• Возачко огледало на моторном возилу мора бити уграђено и изведено као најмање:
• 1) једно возачко огледало на трактору врсте T1 и путничким возилима са највише два седишта,као и на мотоциклу који је произведен, односно први пут регистрован након 1. јануара 1970. године.
• 2) два возачка огледала на мотоциклу, ако је мотоцикл први пут регистрован у Републици Србији након 1. јула 2011. године, и на трактору врста T2 до T5 као и на туристичком возу;
• 3) два возачка огледала на путничком аутомобилу са четири или више седишта, од којих је једно смештено унутар каросерије, а друго изван каросерије на левој страни возила;
• 4) два возачка огледала на аутобусу, путничком аутомобилу који вуче камп приколицу и тролејбусу са обе спољашње стране предњег дела ових возила и једно возачко огледало унутар каросерије;
• 5) два возачка огледала на теретним возилима са обе спољашње стране предњег дела тих возила.

Уређаји за давање звучних знакова

• Уређај за давање звучних знакова на моторном возилу мора бити уграђен и изведен као најмање један уређај тако да даје једноличне звуке непроменљивог интензитета и мора бити хомологован и уграђен у складу са једнообразним техничким условима.
Уређај за давање звучних знакова уграђен на моторном возилу мора да производи звук одређене јачине.

Уређаји за контролу и давање знакова

На возилима за превоз путника:
(1) брзиномер са одометром и светиљком за осветљавање,
• (2) контролна плава лампа за дуго светло,
• (3) светлосни или звучни знак за контролу рада показивача правца,

Уређаји за одвођење и регулисање издувних гасова

На моторним возилима, која испуњавају услове прописане нормом најмање “EURO 3”, мора постојати исправан систем за упозоравање на неисправност опреме за регулисање аеро загађења (OBD). Возила која су хомологована и произведена са катализатором не смеју се користити без катализатора.

Регистарска таблица

• Простор за регистарску таблицу мора обезбеђивати да се прописана регистарска таблица може на возило поставити управно на уздужну раван возила унутар равни које ограничавају бочни габарит возила, при чему: таблица не сме по вертикалној оси бити нагнута више од 30° према горе нити више од 15° према доле

Браве на вратима

Браве на вратима возила, која су први пут регистрована након 1. јануара 1987. године, морају бити двостепене и уграђене и изведене тако да други степен браве спречава отварање врата, ако врата нису потпуно затворена.

Врата, поклопци

Поклопци на свим спољашњим странама моторних и прикључних возила морају бити изведени, односно осигурани тако да је онемогућено да се сами отворе за време вожње, па ни при јачим потресима.

Браници

• Браници на путничким и теретним возилима до 3500 кг , морају бити уграђени и изведени на предњој и задњој страни возила

Сигурносни појас

• Путничка возила произведена у периоду између 5. октобра 1974. године и 1. фебруара 1986. године морају имати уграђене сигурносне појасеве: само за први ред седишта 

Путничка возила произведена, односно први пут регистрована након 1. фебруара 1986. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:само за први ред седишта и прикључке за везивање сигурносних појасева за сва седишта за која је то назначено у декларацији произвођача

Путничка и теретна возила, која су произведена, односно први пут регистрована након 1. марта 2012. године морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва седишта

Наслони за главу

Путничка возила чија је радна запремина мотора већа од 750 cm3 и која су произведена, односно први пут регистровани након 1. јануара 1987. године морају имати уграђене наслоне за главу најмање за први ред седишта, односно у складу са декларацијом произвођача.
Путничка возила чија је радна запремина мотора мања од 750 cm3 и која су произведена, односно први пут регистровани након 1. јануара 1992. године морају имати уграђене наслоне за главу најмање за први ред седишта, односно у складу са декларацијом произвођача

Прикључци за вучу

• Прикључци за вучу, у случају неисправности, морају бити уграђени и изведени на приступачном месту тако да омогуће спајање ужета или полуге за вучу и да осигурају безбедно вучење тог возила помоћу ужета или полуге за вучу и то на путничким,теретним возилима и аутобусу.

Обезбеђење возила

• Уређај за обезбеђење возила од неовлашћене употребе мора бити уграђен и изведен тако да спречи окретање точка управљача или померање ручице мењача, или да делује на систем преноса и спречи окретање погонских точкова (осим кочних система), или да има посебан систем којим се спречава пуштање мотора у рад.Ово важи само за путничко возило.

Резервни точак

Пнеуматик на резервном точку мора бити истих димензија и носивости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак према једнообразним техничким условима.
• Резервни точак не морају да имају моторна и прикључна возила ако су пнеуматици или наплаци опремљени неким сигурносним системом за сигурну вожњу с издуваним пнеуматиком или ако возило поседује одговарајуће средство за привремено оспособљавање издуваног пнеуматика (нпр. спреј, пена у боци под притиском, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.).

Апарат за гашење пожара

• Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком произвођача, мора постојати и бити постављен на доступном месту и то само у возилима која врше јавни превоз путника

Прва помоћ

• У путничким возилима мора постојати опрема за пружање прве помоћи (комплет прве помоћи величине “Б”)

Уже и полуга за вучу

• Уже или полуга за вучу возила, који мора омогућавати вучу возила на растојању од 3 m до 5 m када се користи уже, односно до 3 m када се користи полуга, мора постојати, на доступном месту, у путничким аутомобилима произведеним, односно први пут регистрованим након 1. јануара 1984. године.

Пнеуматици

Primer: 205/55R16 91V

• 205 Širina gume (gazeće površine – protektora) u milimetrima.
• 55 Profil gume (serija) – odnos između visine bočnog zida i širine gazeće površine (protektora) izražen u procentima. U ovom slučaju, visina je 55% širine gume.
• R Označava radijalnu konstrukciju.
• 16 Prečnik naplatka -felne (u inčima – colima).
• 91 Indeks nosivosti, koji definiše maksimalno opterećenje koje se može pročitati iz tabela nosivosti. U ovom slučaju broj 91 znači da ova guma može izdržati maksimalnih 615kg opterećenja.

• V Indeks brzine. Slovna oznaka koja označava maksimalnu brzina koju guma može izdržati pri dozvoljenom opterećenju, u ovom slučaju 240km/h.Gume sa većim brzinskim indeksom su skuplje, jer imaju posebnu smešu koja im dozvoljava da postignu veću brzinu i bolje upravljanje.
• M+S (Mud + Snow – za blato i sneg) Na zimskim i all season gumama. Na all season gumama označava da se guma može koristiti i kao zimska guma.
• TWI (Tread Wear Indicator) Indikator istrošenosti gume – ukazuje kada je gumu potrebno zameniti
• Retread protektiran pneumatik (četvorocifrena oznaka nedelje i godine)
• Pneumatici na istoj osovini moraju biti jednaki po konstrukciji, proizvođaču, vrsti
• Dubina gazećeg sloja pneumatika na mopedima ,motociklima, triciklima, četvorociklima,putničkim vozilima mora biti veća od dubine TWI odnosno najmanje 1,6 ako oznake TWI ne postoje
• Dubina gazećeg sloja pneumatika na teretnim vozilima 2 mm
• Upotreba zimske opreme od 1.novembra do 1. aprila (pneumatik za zimsku upotrebu na svim točkovima I lance ili druge uređaje za povećavanje trakcije za pogonske točkove)
• Dubina gazećeg sloja pneumatika kada se na kolovozu nalazi sneg,led je 4 mm.

 

 

Elektronski vodič

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *